Nieuwsbrief
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste alle nieuws!


Verwerken

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Fire Proof B.V.

Algemeen
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fire Proof B.V., hierna te noemen “Fire Proof” een groothandel in alle producten op het gebied van brandpreventie en verkoop via de website. 

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.    Fire Proof: Fire Proof B.V., kantoorhoudende aan de Dommelstraat 14 te (5347 JL) Oss, Kvk-nummer: 51507722,                                                     BTW-nummer: NL8500.62.019.B01
2.    Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht heeft verleend aan Fire Proof om producten te leveren dan wel producten                 van of door Fire Proof laat bewerken of verwerken.
3.    Producten: alle door Fire Proof ter verkoop aangeboden of ter beschikking gestelde en geleverde zaken.

Artikel 2 - Toepasselijkheid 
1.    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten of de totstandkoming van overeenkomsten tussen                           Fire Proof en de Klant.
2.    Als deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard op een overeenkomst met de Klant stemt de Klant in met                 toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op alle gesloten overeenkomsten tussen Fire Proof en de Klant.
3.    De Klant wordt geacht zich er van bewust te zijn dat deze Algemene Voorwaarden essentieel zijn voor Fire Proof voor het aangaan van         overeenkomsten.
4.    Wijzigingen in en/of afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk tussen partijen zijn               overeengekomen.

Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst; aanbod, offerte en aanvaarding
1.    Alle aanbiedingen en offertes door Fire Proof zijn geheel vrijblijvend, tenzij uit de offerte of aanbieding uitdrukkelijk anders blijkt.
2.    Voor offertes en aanbiedingen van Fire Proof geldt standaard een geldigheidsduur van 30 dagen na de offertedatum. Hiervan kan                   alleen worden afgeweken wanneer partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3.    De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Fire Proof en het voldoen aan de         daarbij gestelde voorwaarden.
4.    Overeenkomsten worden gesloten op basis van op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijzen zijn exclusief BTW en exclusief             verzend- en transportkosten, tenzij anders is vermeld.
5.    Fire Proof behoudt zich het recht voor om aan de Klant een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen, in geval van                                 prijsverhoging door leveranciers van Fire Proof en bij andere wijzigingen in prijsbepalende factoren.

Artikel 4 - Ontbinding van de overeenkomst
1.    Fire Proof is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder dat enige ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst is           vereist, te ontbinden indien de Klant één of meerdere bepalingen van de overeenkomst inclusief deze Algemene Voorwaarden niet,             niet tijdig of niet behoorlijk naleeft, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, wordt toegelaten               tot de wettelijke schuldsaneringsregeling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.
2.    Door de ontbinding worden de bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Klant is aansprakelijk voor de door Fire Proof                     geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Artikel 5 - Verkoop via de website
1.    Fire Proof biedt Producten ter verkoop aan op de website, www.fireproof.nl.
2.    Het aanbod en de presentatie van de Producten op de website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden           Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling door de Klant mogelijk te maken. Als Fire Proof                   gebruik maakt van foto’s en/of afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten.                                   Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Fire Proof niet.
3.    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding                 van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
        •    de prijs inclusief belastingen;
        •    de eventuele kosten van aflevering;
        •    de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
        •    het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
        •    de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
        •    de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Fire Proof de prijs garandeert;
        •    of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de Klant te raadplegen is;
        •    de manier waarop de Klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte                           gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
        •    de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; en
        •    de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
4.    Door het plaatsen van een bestelling op de website geeft de Klant te kennen bekend te zijn met de door hem bestelde Producten.
5.    De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het         aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
6.    De overeenkomst komt niet eerder tot stand dan dat Fire Proof de aanvaarding schriftelijk, daaronder ook begrepen op elektronische         wijze, heeft bevestigd. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Fire Proof is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst                 ontbinden.
7.    Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, wordt deze door Fire Proof gearchiveerd en treft Fire Proof passende technische         en organisatorische maatregelen, zodat de Klant in kan loggen door middel van een beveiligd systeem en de overeenkomst en zijn               gegevens kan inzien en deze eventueel kan aanpassen en-of wijzigen.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
1.    Bij de aankoop van Producten, overeenkomstig de Wet Verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de Klant de mogelijkheid de                       overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst             van het Product door de Klant of een vooraf door de Klant aangewezen en aan Fire Proof bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2.    Indien de Klant in deze bedenktermijn, niet kenbaar heeft gemaakt aan Fire Proof gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht           en niet is overgegaan tot retournering van het betreffende Product, is de koop een feit.
3.    Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts in die mate                       uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Indien hij van zijn                 herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele         staat en verpakking aan Fire Proof retourneren, conform de door Fire Proof verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4.    De Klant is bij ontbinding van de overeenkomst verplicht om de betreffende Producten binnen 14 dagen retour te sturen. Deze termijn         gaat in op de dag dat de Klant kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht op de door Fire Proof aangegeven               methode.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 
1.    Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.    Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal Fire Proof dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping,         terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het Product reeds terug ontvangen is door Fire Proof of sluitend bewijs van complete             terugzending overlegt kan worden.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1.    Fire Proof kan het herroepingsrecht van de Klant uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 van dit artikel. De uitsluiting van het                               herroepingsrecht geldt slechts indien Fire Proof dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst,                     heeft vermeld.
2.    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor Producten: 
        a. die door Fire Proof tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;
        b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
        c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
        d. die snel kunnen bederven of verouderen;
        e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Fire Proof geen invloed heeft.

Artikel 9 - Levering en uitvoering
1.    Fire Proof zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van           Producten.
2.    Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3.    Opgegeven levertijden zijn als streeftijden te beschouwen. De levertijden worden door Fire Proof naar beste weten opgegeven.
4.    Overschrijding van de opgegeven en/of afgesproken levertijd geeft de Klant niet het recht de overeenkomst te annuleren of de                         ontvangst en/of betaling van de Producten te weigeren, tenzij de Klant en Fire Proof dit uitdrukkelijk afgesproken hebben en dit is                 bevestigd. Fire Proof heeft het recht binnen een gestelde termijn van 30 dagen, eventueel anders overeengekomen met de Klant,                   Producten na te leveren.
5.    Het is Fire Proof toegestaan verkochte Producten in gedeelten te leveren en zal in dat geval de Klant hiervan wel vooraf op de hoogte           stellen. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de Producten in gedeelten worden geleverd, is             Fire Proof bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
6.    Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, zal Fire Proof zich inspannen om een vervangend Product                               beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de levering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend Product                 wordt geleverd. Bij vervangende Producten kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele                             retourzending zijn voor rekening van Fire Proof.
7.    Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij Fire Proof tot het moment van bezorging aan de Klant of een               vooraf aangewezen en aan Fire Proof bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 - De prijs
1.    Gedurende de in de overeenkomst vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd,                       behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
2.    In afwijking van het vorige lid kan Fire Proof Producten, waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt         en waar Fire Proof geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat               eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden in het aanbod vermeld. 
3.    Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van           wettelijke regelingen of bepalingen.
4.    Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Fire Proof dit bedongen         heeft en: 
        a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
        b. de Klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5.    De in het aanbod genoemde prijzen van Producten zijn exclusief BTW.

Artikel 11 - Conformiteit en Garantie
1.    Fire Proof staat er voor in dat de Producten voldoen aan de in de overeenkomst vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van                 deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke                               bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2.    Fire Proof geeft de Klant nimmer een verdergaande garantie op geleverde Producten, dan de garantie die Fire Proof van haar                           leverancier krijgt.
3.    De Klant dient de gebruiksaanwijzing en alle bijbehorende productinformatie te lezen en het Product te gebruiken volgens deze                     instructies. Indien de Klant het Product onzorgvuldig of op verkeerde wijze gebruikt of aanbrengt, vervalt het recht op garantie en is             Fire Proof derhalve niet aansprakelijk voor schade.
4.    Indien een Product na opening uit de verpakking niet blijkt te voldoen aan de eisen en/of de overeenkomst, dient de Klant alvorens               het Product retour te zenden, contact op te nemen met Fire Proof binnen een termijn van 8 dagen na ontvangstdatum. Fire Proof zal           dan beslissen, naar redelijkheid, wat hiermee te doen.

Artikel 12 - Betaling
1.    Facturen dienen in euro’s of in enige andere valuta waarin zij zijn gesteld te worden voldaan indien Fire Proof dat verlangt, direct na             aankoop d.m.v. het online betaalsysteem op de website of binnen het betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum of binnen een           met de klant ander afgesproken betalingstermijn.
2.    Betaling dient zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden, tenzij op de factuur anders staat vermeld.
3.    Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Klant in verzuim. Fire Proof is vanaf dat moment gerechtigd om de wettelijke                             (handels)rente in rekening te brengen.
4.    Is de Klant in gebrek of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn of haar betalingsverplichtingen, dan is Fire Proof                         gerechtigd en genoodzaakt de vordering(en) uit handen te geven en is de Klant gehouden tot vergoeding van alle door Fire Proof                   gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zicht niet tot de                     eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
5.    Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de                 tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt de Klant dat de voldoening betrekking heeft op een           latere factuur. 
6.    In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Klant zullen de verplichtingen van de Klant onmiddellijk                         opeisbaar zijn.
7.    De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Fire Proof te melden.
8.    In geval van wanbetaling van de Klant heeft Fire Proof onverminderd haar overige rechten, het recht om de vooraf aan de Klant                       kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
9.    De Klant kan in het geval van kopen via de website een aanvraag indienen voor het ‘kopen op factuur’ en dient hierbij het volledige               contactformulier met zijn persoons- en bedrijfsgegevens in te vullen. De Klant wordt op deze wijze ingeschreven als vaste Klant en               kan daardoor in de toekomst betalen op factuur. Fire Proof beoordeelt de aanvraag zo spoedig mogelijk. Het staat Fire Proof vrij de             aanvraag zonder opgaaf van reden te weigeren. De Klant kan ook gebruik maken van een online betaalsysteem en dient dan                            bedrijfsgegevens voor de verzending en de levering in te vullen. Indien de Klant koopt op factuur, bevestigt Fire Proof de order van de         Klant per e-mail, zodra de Klant de factuur op de betaalpagina heeft aanvaard.
10.  Fire Proof is bevoegd de afgifte van aan de Klant verkochte Producten op te schorten, totdat aan Fire Proof de nog openstaande                     betalingen van de Klant zijn voldaan of daarvoor passende zekerheid is gesteld.

Artikel 13 - Gebreken, reclames en klachttermijnen
1.    De Klant dient de gekochte zaken onmiddellijk na aflevering te controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomene.
2.    Zichtbare gebreken of tekorten dienen door de Klant binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan Fire Proof te worden gemeld.
3.    Niet zichtbare gebreken dient de Klant binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering, schriftelijk aan               Fire Proof te melden.
4.    Bij Fire Proof ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord.               Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Fire Proof binnen de termijn van 14 dagen geantwoord               met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
5.    Fire Proof beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klachten overeenkomstig deze                         klachtenprocedure.
6.    Ook indien de Klant zich houdt aan de voorschriften van de klachtenprocedure, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van                   gedane bestellingen bestaan. Producten kunnen slechts na schriftelijke toestemming, aan Fire Proof worden geretourneerd.
7.    Alle andere reclames dienen, binnen 8 dagen nadat de Klant een tekortkoming heeft geconstateerd, althans redelijkerwijs had                       kunnen constateren, schriftelijk bij Fire Proof te worden gemeld. Na deze termijn kan de Klant geen beroep meer doen op                                 non conformiteit.

Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud
1.    Eigendom van alle door Fire Proof aan de Klant verkochte en geleverde Producten blijft bij Fire Proof, zolang de Klant de vorderingen           van Fire Proof uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten en eventuele vorderingen wegens           niet-nakoming door de Klant van een overeenkomst, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, niet               heeft voldaan.
2.    De eigendom van de Producten gaat pas over op de Klant op het moment dat de Klant al hetgeen hij ter zake verschuldigd is volledig           heeft voldaan.
3.    De door Fire Proof geleverde Producten, welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en nimmer         als betaalmiddel worden gebruikt.
4.    Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten willen vestigen of doen gelden, is de Klant                           verplicht Fire Proof, zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden, op de hoogte te stellen.
5.    De Klant geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Fire Proof of een door Fire Proof aan te stellen derde               om, in alle gevallen waarin Fire Proof haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen               zich dan zullen bevinden en die Producten aldaar mee te nemen.
6.    De Klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-,                 ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Fire Proof ter inzage te geven.

Artikel 15 - Aansprakelijkheid
1.    Fire Proof is niet aansprakelijk voor door de Klant geleden schade, veroorzaakt door kennelijk vergissen en/of (schrijf)fouten.
2.    Fire Proof is niet aansprakelijk voor door de Klant geleden schade, behoudens en voorzover de Klant kan aantonen dat er sprake is               van opzet of grove schuld aan zijde van Fire Proof.
3.    De aansprakelijkheid van Fire Proof voor door de Klant geleden schade is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane             uitkering.
4.    Indien de verzekeraar in enig geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt           gedekt, is de aansprakelijkheid van Fire Proof beperkt tot het bedrag van het daadwerkelijke gefactureerde bedrag van de geleverde           Producten, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5.    Fire Proof is nimmer aansprakelijk voor winstderving, gevolgschade en/of bedrijfsschade.
6.    De Klant is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen. Fire Proof heeft het recht om de schade ongedaan te maken of             te beperken door herstel of vervanging.
7.    De Klant vrijwaart Fire Proof voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is, doordat de Klant aan Fire Proof geen,               onjuiste of onvolledige bescheiden verstrekt heeft.
8.    De Klant vrijwaart Fire Proof voor aanspraken van door derden, waaronder medewerkers van de Klant en door de Klant                                       ingeschakelde derden, geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of             ondeskundig gebruik door de Klant of enige derden van door Fire Proof geleverde of ter beschikking gestelde Producten.

Artikel 16 - Overmacht
1.    Fire Proof is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
2.    Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt                     begrepen, alle omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen, voorzien of niet voorzien, waarop Fire Proof                   geen invloed uit kan oefenen, doch waardoor Fire Proof niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder mede begrepen               algemene vervoersproblemen, stakingen in het bedrijf van Fire Proof, stakingen in andere bedrijven dan Fire Proof, indien en voor                 zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken en/of onredelijk bemoeilijken, een algemeen gebrek aan benodigde                 grondstoffen en andere voor het tot stand van de overeengekomen prestatie benodigde zaken, niet voorziene stagnatie bij en alle                 overige tekortkomingen van toeleveranciers of andere derden waarvan Fire Proof afhankelijk is.
3.    Fire Proof heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt, nadat         Fire Proof haar verbintenis had moeten nakomen.
4.    Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Fire Proof jegens de Klant opgeschort. Indien de periode                       waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Fire Proof niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, zijn beide                       partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
5.    Indien Fire Proof bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan             haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant             gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel               geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17 - Toepasselijk recht en geschillen 
1.    Op overeenkomsten tussen Fire Proof en de Klant waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands         recht van toepassing.
2.    Alle geschillen, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het                   arrondissement waarin Fire Proof gevestigd is, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere bevoegde rechter moet           worden voorgelegd.
3.    Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van de Klant om een geschil voor te leggen bij de Raad voor                 Geschillen en/of de procesgang van klachtrecht te volgen.

Oss, oktober 2014

Nieuwsbrief
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste alle nieuws!


Verwerken