Welkom bezoeker, wilt u inloggen of registreren?
Winkelwagen

Jouw winkelwagen is leeg!

Je hebt nog geen producten in uw winkelwagen.

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Fire Proof B.V.

 

Algemeen

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fire Proof B.V., hierna te noemen “Fire Proof” een groothandel in alle producten op het gebied van brandpreventie en verkoop via de website.

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Fire Proof: Fire Proof B.V., kantoorhoudende aan de De Hammen 47 te (5371 MK) Ravenstein, Kvk-nummer: 51507722, BTW-nummer: NL8500.62.019.B01
 2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht heeft verleend aan Fire Proof om producten te leveren dan wel producten van of door Fire Proof laat bewerken of verwerken.
 3. Producten: alle door Fire Proof ter verkoop aangeboden of ter beschikking gestelde en geleverde zaken.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten of de totstandkoming van overeenkomsten tussen Fire Proof en de Klant.
 2. Als deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard op een overeenkomst met de Klant stemt de Klant in met toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op alle geslotenovereenkomsten tussen Fire Proof en de Klant.
 3. De Klant wordt geacht zich er van bewust te zijn dat deze Algemene Voorwaarden essentieel zijn voor Fire Proof voor het aangaan van overeenkomsten.
 4. Wijzigingen in en/of afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst; aanbod, offerte en aanvaarding

 1. Alle aanbiedingen en offertes door Fire Proof zijn geheel vrijblijvend, tenzij uit de offerte of aanbieding uitdrukkelijk anders blijkt.
 2. Voor offertes en aanbiedingen van Fire Proof geldt standaard een geldigheidsduur van 30 dagen na de offertedatum. Hiervan kan alleen worden afgeweken wanneer partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Fire Proof en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 4. Overeenkomsten worden gesloten op basis van op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijzen zijn exclusief BTW en exclusief verzend- en transportkosten, tenzij anders is vermeld.
 5. Fire Proof behoudt zich het recht voor om aan de Klant een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen, in geval van prijsverhoging door leveranciers van Fire Proof en bij andere wijzigingen inprijsbepalende factoren.

Artikel 4 - Ontbinding van de overeenkomst

 1. Fire Proof is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder dat enige ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst is vereist, te ontbinden indien de Klant één of meerdere bepalingen van de overeenkomst inclusief deze Algemene Voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk naleeft, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.
 2. Door de ontbinding worden de bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Klant is aansprakelijk voor de door Fire Proof geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Artikel 5 - Verkoop via de website

 1. Fire Proof biedt Producten ter verkoop aan op de website, www.fireproof.nl.
 2. Het aanbod en de presentatie van de Producten op de website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling door de Klant mogelijk te maken. Als Fire Proof gebruik maakt van foto’s en/of afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Fire Proof niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Fire Proof de prijs garandeert;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de Klant te raadplegen is;
  • de manier waarop de Klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 4. Door het plaatsen van een bestelling op de website geeft de Klant te kennen bekend te zijn met de door hem bestelde Producten.
 5. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 6. De overeenkomst komt niet eerder tot stand dan dat Fire Proof de aanvaarding schriftelijk, daaronder ook begrepen op elektronische wijze, heeft bevestigd. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding nietdoor Fire Proof is bevestigd, kan de Klant deovereenkomst ontbinden.
 7. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, wordt deze door Fire Proof gearchiveerd en treft Fire Proof passende technische enorganisatorische maatregelen, zodat de Klant in kan loggen doormiddel van een beveiligd systeem en de overeenkomst enzijn gegevens kan inzien en deze eventueel kan aanpassen en-of wijzigen.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van Producten, overeenkomstig de Wet Verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op dedag van ontvangst van het Product door de Klant of een vooraf door de Klant aangewezen en aan Fire Proof bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Indien de Klant in deze bedenktermijn, niet kenbaar heeft gemaakt aan Fire Proof gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht en niet is overgegaan tot retournering van het betreffende Product, is de koop een feit.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking aan Fire Proof retourneren, conform de door Fire Proof verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. De Klant is bij ontbinding van de overeenkomst verplicht om de betreffende Producten binnen 14 dagen retour te sturen. Deze termijn gaat in op de dag dat de Klant kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht op de door Fire Proof aangegeven methode.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal Fire Proof dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het Product reeds terugontvangen is door Fire Proof of sluitend bewijs vancomplete terugzending overlegt kan worden.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Fire Proof kan hetherroepingsrecht van de Klant uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 van dit artikel. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Fire Proof dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor Producten:
  1. die door Fire Proof tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. die snel kunnen bederven of verouderen;
  5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Fire Proof geen invloed heeft.

Artikel 9 - Levering en uitvoering

 1. Fire Proof zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Opgegeven levertijden zijn als streeftijden te beschouwen. De levertijden worden door Fire Proof naar beste weten opgegeven.
 4. Overschrijding van de opgegeven en/of afgesproken levertijd geeft de Klant niet het recht de overeenkomst te annuleren of de ontvangst en/of betaling van de Producten te weigeren, tenzij de Klant en Fire Proof dit uitdrukkelijk afgesproken hebben en dit is bevestigd. Fire Proof heeft het recht binnen een gestelde termijn van 30 dagen, eventueel anders overeengekomen met de Klant, Producten na televeren.
 5. Het is Fire Proof toegestaan verkochte Producten in gedeelten te leveren en zal in dat geval de Klant hiervan wel vooraf op de hoogte stellen. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de Producten in gedeelten worden geleverd, is Fire Proof bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 6. Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, zal Fire Proof zich inspannen om een vervangend Product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de levering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend Product wordt geleverd. Bij vervangende Producten kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Fire Proof.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij Fire Proof tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan Fire Proof bekend gemaaktevertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 - De prijs

 1. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Fire Proof gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 2. Prijsverhogingen binnen 1 maand na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. De in het aanbod genoemde prijzen van Producten zijn exclusief BTW.

Artikel 11 - Conformiteit en Garantie

 1. Fire Proof staat er voor in dat de Producten voldoen aan de in de overeenkomst vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Fire Proof geeft de Klant nimmer een verdergaande garantie op geleverde Producten, dan de garantie die Fire Proof van haar leverancier krijgt.
 3. De Klant dient de gebruiksaanwijzing en alle bijbehorende productinformatie te lezen en het Product te gebruiken volgens deze instructies. Indien de Klant het Product onzorgvuldig of op verkeerde wijze gebruikt of aanbrengt, vervalt het recht op garantie en is Fire Proof derhalve niet aansprakelijk voor schade.
 4. Indien een Product na opening uit de verpakking niet blijkt te voldoen aan de eisen en/of de overeenkomst, dient de Klant alvorens het Product retour te zenden, contact op te nemen met Fire Proof binnen een termijn van 8 dagen na ontvangstdatum. Fire Proof zal dan beslissen, naar redelijkheid, wat hiermee te doen.

Artikel 12 - Betaling

 1. Facturen dienen in euro’s of in enige andere valuta waarin zij zijn gesteld te worden voldaan indien Fire Proof dat verlangt, direct na aankoop d.m.v. het online betaalsysteem op de website of binnen het betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum of binnen een met de klant ander afgesproken betalingstermijn.
 2. Betaling dient zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden, tenzij op de factuur anders staat vermeld.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Klant in verzuim. Fire Proof is vanaf dat moment gerechtigd om de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
 4. Is de Klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn of haar betalingsverplichtingen, dan is Fire Proof gerechtigd en genoodzaakt de vordering(en) uit handen te geven en is de Klant gehouden tot vergoeding van alle door Fire Proof gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. Indien bij niet tijdige betaling tot incasso langs gerechtelijke weg of andere weg wordt overgegaan, wordt het bedrag der vordering onverminderd de reeds vervallen en nog te vervallen rente verhoogd met 15% van de hoofdsom en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten met een minimum van € 75,00, onverminderd ons recht om de werkelijke betaalde of verschuldigde kosten te vorderen voor zover deze meer mochten bedragen dan 15% van de hoofdsom.
 5. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt de Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Klant zullen de verplichtingen van de Klant onmiddellijk opeisbaar zijn.
 7. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Fire Proof te melden.
 8. In geval van wanbetaling van de Klant heeft Fire Proof onverminderd haar overige rechten, het recht om de vooraf aan de Klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 9. De Klant kan in het geval van kopen via de website een aanvraag indienen voor het ‘kopen op factuur’ en dient hierbij het volledige contactformulier met zijn persoons- en bedrijfsgegevens in te vullen. De Klant wordt op deze wijze ingeschreven als vaste Klant en kan daardoor in de toekomst betalen op factuur. Fire Proof beoordeelt de aanvraag zo spoedig mogelijk. Het staat Fire Proof vrij de aanvraag zonder opgaaf van reden te weigeren. De Klant kan ook gebruik maken van een online betaalsysteem en dient dan bedrijfsgegevens voor de verzending en de levering in te vullen. Indien de Klant koopt op factuur, bevestigt Fire Proof de order van de Klant per e-mail, zodra de Klant de factuur op de betaalpagina heeft aanvaard.
 10. Fire Proof is bevoegd de afgifte van aan de Klant verkochte Producten op te schorten, totdat aan FireProof de nog openstaande betalingen van de Klant zijn voldaan of daarvoor passende zekerheid is gesteld.

Artikel 13 - Gebreken, reclames en klachttermijnen

 1. De Klant dient de gekochte zaken onmiddellijk na aflevering te controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomene.
 2. Zichtbare gebreken of tekorten dienen door de Klant binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan Fire Proof te worden gemeld.
 3. Niet zichtbare gebreken dient de Klant binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering, schriftelijk aan Fire Proof te melden.
 4. Bij Fire Proof ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Fire Proof binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Fire Proof beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klachten overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 6. Ook indien de Klant zich houdt aan de voorschriften van de klachtenprocedure, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Producten kunnen slechts na schriftelijke toestemming, aan Fire Proof worden geretourneerd.
 7. Alle andere reclames dienen, binnen 8 dagen nadat de Klant een tekortkoming heeft geconstateerd, althans redelijkerwijs had kunnen constateren, schriftelijk bij Fire Proof te worden gemeld. Na deze termijn kan de Klant geen beroep meer doen op non conformiteit.

Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendomsrecht

 1. Eigendom van alle door Fire Proof aan de Klant verkochte en geleverde Producten blijft bij Fire Proof, zolang de Klant de vorderingen van Fire Proof uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten en eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de Klant van een overeenkomst, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, niet heeft voldaan.
 2. De eigendom van de Producten gaat pas over op de Klant op het moment dat de Klant al hetgeen hij ter zake verschuldigd is volledig heeft voldaan.
 3. De door Fire Proof geleverde Producten, welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Fire Proof, zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden, op de hoogte te stellen.
 5. De Klant geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Fire Proof of een door Fire Proof aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Fire Proof haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die Producten aldaar mee te nemen.
 6. De Klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Fire Proof ter inzage te geven.
 7. De door Fire Proof uitgebrachte aanbieding, alsmede indien van toepassing de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven haar eigendom, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De intellectuele eigendom op de informatie, die in één en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage en constructiemethoden, Producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan Fire Proof, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De Klant staat er voor in dat bedoelde informatie, behalve voor de uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van Fire Proof wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

Artikel 15 - Aansprakelijkheid

 1. Fire Proof is niet aansprakelijk voor door de Klant geleden schade, veroorzaakt door kennelijk vergissen en/of (schrijf)fouten.
 2. Fire Proof is niet aansprakelijk voor door de Klant geleden schade, behoudens en voor zover de Klant kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan zijde van Fire Proof.
 3. De aansprakelijkheid van Fire Proof voor door de Klant geleden schade is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 4. Indien de verzekeraar in enig geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Fire Proof beperkt tot het bedrag van het daadwerkelijke gefactureerde bedrag van de geleverde Producten, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Fire Proof is nimmer aansprakelijk voor winstderving, gevolgschade en/of bedrijfsschade.
 6. De Klant is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen. Fire Proof heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of vervanging.
 7. De Klant vrijwaart Fire Proof voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is, doordat de Klant aan Fire Proof geen, onjuiste of onvolledige bescheiden verstrekt heeft.
 8. De Klant vrijwaart Fire Proof voor aanspraken van door derden, waaronder medewerkers van de Klant en door de Klant ingeschakelde derden, geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door de Klant of enige derden van door Fire Proof geleverde of ter beschikking gestelde Producten.

Artikel 16 - Overmacht

 1. Fire Proof is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen, voorzien of niet voorzien, waarop Fire Proof geen invloed uit kan oefenen, doch waardoor Fire Proof niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder mede begrepen algemene vervoersproblemen, stakingen in het bedrijf van Fire Proof, stakingen in andere bedrijven dan Fire Proof, indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken en/of onredelijk bemoeilijken, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand van de overeengekomen prestatie benodigde zaken, niet voorziene stagnatie bij en alle overige tekortkomingen van toeleveranciers of andere derden waarvan Fire Proof afhankelijk is.
 3. Fire Proof heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt, nadat Fire Proof haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Fire Proof jegens de Klant opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Fire Proof niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 5. Indien Fire Proof bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17 - Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Fire Proof en de Klant waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Fire Proof gevestigd is, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere bevoegde rechter moet worden voorgelegd.
 3. Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van de Klant om een geschil voor te leggen bij de Raad voor Geschillen en/of de procesgang van klachtrecht te volgen.

Ravenstein, februari 2022